Rozhovory pre tlač

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Rozhovory pre tlač

Dějiny se opakují

Dějiny se opakují


Milan Vidlák v rozhovoru s Emilem Pálešem
(Šifra 6/2018)

Emila Páleše jsem poprvé potkal před lety na České konferenci v Kutné Hoře. Tehdy jsem si myslel, že je klasický intelektuál. Rozvážná mluva, pečlivé vážení slov, prodlevy mezi větami, a pokud není s větou spokojen, hledá, jak to říct ještě přesněji, ale jakmile najde ta správná slova, stojí za to. Vystudoval ostatně kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě. Pět let byl vědeckým pracovníkem Slovenské akademie věd, kde vyvíjel umělou inteligenci - první počítačový model slovenského jazyka.

(Celý text v dokumente PDF)

Umělec léčí duši společnosti

Umělec léčí duši společnosti

Yvetta Ellerová: Rozhovor s Emilem Pálešem
(Protimluv 3-4/2013)

Emile, tvá akademická kariéra vedla mnoha obory: matematikou, lingvistikou, historií, religionistikou, paleontologií. Ve své Angelologii dějin jsi je všechny spojil. Kdo vlastně jsi a co děláš?

Navenek řeším konkrétní vědecké otázky. Ale každý skutečně tvořivý badatel je vnitřně veden nějakou intuicí, která se zpravidla objeví již v dětství, a vede jeho zájem a pozornost k jistým otázkám. Mou životní intuicí je hledání syntézy, integrální moudrosti, Sofie. Je to mystická víra, že věci jsou proniknuty a sjednoceny společným smyslem, utvářeny velkými, moudrými zákony. Věřilo se tomu po tisíciletí a je to přirozenější i z hlediska duševního zdraví.

(Celý text v dokumente PDF)

Každý musí nájsť svoju vlastnú Severku

Každý musí nájsť svoju vlastnú Severku

(Balans, máj 2016)

Vedec, filozof a sofiológ Emil Páleš ma od prvého okamihu zaujal šírkou svojich poznatkov o prírode, ľuďoch i dejinách a postupne aj ako človek, svojou osobnosťou. Svojich čitateľov a poslucháčov vychováva k schopnosti samostatného úsudku. „Každý musí nájsť svoju vlastnú hviezdu, ktorá ho vedie zvnútra“, hovorí. „Ako? Do poznania treba vrátiť celistvý prístup, usilovať sa o mravnú integritu osobnosti.“

(Celý text v dokumente PDF)

Anjelská zvonkohra Vianoc

Anjelská zvonkohra Vianoc

(Večerník 29. decembra 2015)

Tri dni pred štedrým večerom sme navštívili kaviareň na Palisádach, kde sa konala prednáška na tému Anjeli a hudba sfér. Prednášajúci Emil Páleš, zakladateľ neziskovej organizácie Sophia, vysvetľoval symboliku anjelov a hudby na starých maľbách aj s ukážkami skladieb. Položili sme mu zopár otázok.

Demokracia alebo kráľovstvo? Hľadanie všestrannej politickej ústavy

Demokracia alebo kráľovstvo? Hľadanie všestrannej politickej ústavy

Igor Mešťánek: Rozhovor s Emilom Pálešom
(nepublikované vo Svete Grálu, december 2014)

Už dlhý čas je predmetom vášho záujmu aj skúmanie civilizačných vzorcov, respektíve politických systémov či foriem vládnutia v priebehu dejín ľudstva. K akému poznaniu ste dospeli?

Pozorujem, že forma vlády súvisí s premenami hodnotového rebríčka. Ak postavíme určité hodnoty na najvyššie priečky, dostaneme tomu zodpovedajúci typ náboženstva, umenia, vedy, filozofie, ale aj politickej a ekonomickej organizácie. Spoločnosť, ktorá túži po poriadku, istote a trvalých hodnotách, inklinuje k monarchii. Tam, kde sa nadovšetko cení sloboda jednotlivca, dožadujú sa demokracie. Ospevovanie sily vynáša do čela vojakov a vznikajú vojenské diktatúry. Kde sa uctievali peniaze, moc plynula k boháčom a gildy obchodníkov vytvárali meritokracie. Ak sa všetko podriadilo a slúžilo náboženským ideám, moc prešla do rúk kňazstva, a to voláme teokraciou. Ale sú či boli aj také mysticky a citovo založené obdobia, kedy sa cení krása a vládne veľa žien či vodcov s osobnou charizmou.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Duchovní inteligence inspirují epochy

Duchovní inteligence inspirují epochy

Zdeněk Vojtíšek: Rozhovor s angelologem a sofiologem dr. Emilem Pálešem
(Dingir 3/2013)

RNDr. Emil Páleš, CSc. (*1966) charakterizuje svou práci jako sofiologii, což je úsilí o syntézu tří oblastí poznání (o přírodě, člověku a Bohu), jakož i tří pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Navazuje tím na cíl, který si kdysi vytyčili Jan Amos Komenský, Vladimir Solovjov nebo slovenští Štúrovci. Sedm let redigoval čtvrtletník Sophia, vede Školu angelologie, přednáší odborně i laikům. Třísvazková Angelologie dějin shrnuje 25 let jeho práce – výklad světových dějin skrze archetypy a zákonitosti hlubinné psychologie.

(Celý text v dokumente PDF)

V starej múdrosti sú ukryté zrnká pravdy

V starej múdrosti sú ukryté zrnká pravdy

(Turčianske noviny, 26. februára 2013)

Veriť všetkému a neveriť ničomu, je ľahké, ale sú to dva bezcenné extrémy. Pravda je niekde uprostred a treba si ju osobne vybojovať,“ formuluje svoje krédo sofiológ Emil Páleš. Nie je ani skeptik, ani jednoduchý veriaci, skúma starú múdrosť a doluje z nej zlaté zrnká pravdy. Viac o svojej práci povedal v rozhovore.

Duchovné poznanie je možné

Duchovné poznanie je možné

(Vitalita 5/2012)

Ste zakladateľom Školy sofiológie. Priblížite nám, čo to znamená?

Sofiológia je úsilie o integrálne poznanie. Každý tvorca má nejakú životnú intuíciu, ktorá ho vedie. U mňa je to Sofia, vízia personifikovanej celistvej múdrosti, kde rozum, srdce a ruky tvoria jednotu. Ruského filozofa Vladimira Soloviova aj Jána Ámosa Komenského viedla tá istá inšpirácia – zjavila sa im Sofia. Ide tu o to, že len v úsilí o celistvé poznanie a životnú prax sa rodí slobodná a zodpovedná individualita. Jednostranne vyvinutý človek je závislý a manipulovateľný. Len prostredníctvom celostnej výchovy a sebavýchovy možno posilniť morálnu individualitu človeka a duchovne obrodiť spoločnosť. S týmto cieľom som v roku 1993 založil neziskovú organizáciu a časopis Sophia a neskôr Školu sofiológie.

Existencia anjelov vedecky dokázaná?

Existencia anjelov vedecky dokázaná?

(Spravodajca univerzity Mateja Bela, apríl 2011)

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB a Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v predvianočnom čase (23.11.2010) pripravili a na pôde Pedagogickej fakulty UMB privítali RNDr. Emila Páleša, CSc.. Štvorhodinová prednáška, napriek neskorým večerným hodinám, sa zo strany študentov (ale aj širšej verejnosti) stretla s veľkým záujmom o čom svedčí aj fakt, že najväčšia prednášková miestnosť na PF nepostačovala počtom sedadiel.

Netradičná prednáška s názvom „Je stredoveká angeológia vedou?“ a podtitulom „Malý kurz hľadania kritérií pravdy na kontroverznej vedeckej teórii“ je na Katedre etickej a občianskej výchovy prvým pokusom v cykle aktivít pozývania hostí, ktorý by som pomenoval ako „Alternatívy“, alebo „Bez cenzúry“, alebo „Marginálne vedecké hypotézy, či teórie“. Práve univerzita je najvhodnejšia pôda pre takého podujatia – jednak má už v názve „starosť o univerzálnosť – všeobsiahlosť a celostnosť“, jednak je (alebo by mala byť) „baštou slobody“, baštou slobodného myslenia, hľadania, bádania.

Pod krídlami ducha času

Pod krídlami ducha času

(Imidž, február 2008)

Všeobecne sa predpokladá, že anjeli sú vecou viery, nie vedy. Kto chce, ten v nich verí, ale veda sa zaoberá realitou, faktami. Ako sa Vám podarilo preklenúť priepasť medzi týmito dvoma svetmi?

Zrejme som bol sám, kto si jednoducho a úprimne položil otázku: existujú skutočne anjeli? V stredoveku mal každý archanjel presne vymedzenú oblasť pôsobenia. A verilo sa, že archanjeli sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú svet. Ak sa teda anjelské chóry na nebi striedajú v určitom poriadku a skutočne inšpirujú prorokov, kráľov, mysliteľov a umelcov – musí sa tento poriadok odzrkadľovať v tvorivých vrcholoch vo svetových dejinách. Geniálne tvorivé osobnosti v každom odvetví sa musia vyskytovať vo zvýšenej miere práve v obdobiach pripisovaných danému archanjelovi. Keby to tak nebolo, znamenalo by to, že viera v anjelov je buď výmysel alebo sú celkom iní, než sme si ich predstavovali. Ako matematik som sa preto pustil do štatistického štúdia kriviek tvorivosti v dejinách.

Dary anjelov sú mocnou energiou

Dary anjelov sú mocnou energiou

(Nový život Turca, 24.10.2006)

Autor knihy Angelológia dejín Emil Páleš odhalil fascinujúce skutočnosti o existencii anjelov ako strážnych duchov ľudí a času. Jeho práca je prvým vedeckým potvrdením tradičnej západnej náuky o anjeloch. Presnejšie, jednej časti tejto náuky – náuky o duchoch času. Viac k tomu povedal Emil Páleš:

„Už starí Babylončania uctievali siedmich bohov, z ktorých sa neskôr stalo sedem kresťanských archanjelov. Je to sedem duchovných praobrazov alebo bytostí, ktoré sa cyklicky striedajú a mohutným spôsobom spoluurčujú celé naše bytie. Každých 72 rokov vládne jedna z nich ako duch času. Za 504 rokov sa vystriedajú všetci siedmi. Takže každých 500 rokov sa dostane k moci tá istá duchovná inteligencia a inšpiruje určitý typ estetiky, filozofie a mravnosti. Ukázal som, že vlny tvorivosti vo svetových dejinách naozaj zodpovedajú týmto rytmom striedajúcich sa archanjelov.

Tvorivosť je spolupráca človeka a anjelov

Tvorivosť je spolupráca človeka a anjelov

(Vitalita 11/2006)

Vitalita : Aká bola vaša cesta k anjelom?

Ako vedec medzi kolegami musím povedať, že som k znovuobjaveniu stredovekej náuky o anjeloch dospel empirickým bádaním a šťastnou náhodou. Pozorovaním dejín kultúry som prišiel na to, že sa v nich periodicky strieda sedem psychologických archetypov a tvoria rytmy, ktoré sú preukázateľné aj matematicko-štatisticky. Ich striedaním vznikajú štýlové epochy ako gotika, renesancia, baroko, romantizmus atď. Tieto rytmy boli známe už v staroveku a vysvetľovali sa tak, že sedem archanjelov sa cyklicky strieda a inšpirujú ľudstvo ako duchovia času.

V skutočnosti ani ja, ani žiaden iný bádateľ neurobil žiaden zásadný objav náhodou. Predchádzali mu duchovné zážitky, o ktorých som bol presvedčený, že pochádzajú od reálnych duchovných bytostí. To ma priviedlo na myšlienku systematicky preskúmať dejiny zjavenia, nakoľko podobné zážitky mali aj iní a či v tom nie je nejaká časová zákonitosť. Každý veľký objav začína vnuknutím, len v súčasnosti si nikto nekladie otázku, odkiaľ tie vnuknutia prichádzajú.

Anjeli existujú! Rozhovor s angelológom RNDr. Emilom Pálešom, CSc.

Anjeli existujú! Rozhovor s angelológom RNDr. Emilom Pálešom, CSc.

(Slovenské katolícke noviny 7/2006)

Na pultoch kníhkupectiev sa pred časom objavilo už druhé, rozšírené vydanie Vašej knihy Angelológia dejín, tentokrát v českom jazyku. Aj semináre, ktoré vediete, majú názov Škola angelológie. Týka sa Vaša angelológia anjelov západnej náboženskej tradície?

Moja práca je prvým naozaj vedeckým potvrdením tradičnej západnej náuky o anjeloch. Presnejšie, jednej časti tejto náuky – náuky o duchoch času. Až donedávna sa myslelo, že anjeli môžu byť iba predmetom viery, ale nie je to celkom tak. Stredoveké autority totiž uvádzajú mená archanjelov, ktorí sa cyklicky striedali a inšpirovali ľudstvo. Každé dejinné obdobie má svojho inšpirujúceho archanjela - ducha času. Ak títo archanjeli naozaj pôsobili a inšpirovali umelcov, mysliteľov, kráľov a prorokov, ako o tom hovoria legendy, muselo by sa ich rytmické striedanie viditeľne odzrkadliť v dejinách kultúry. To je úvaha, ktorá stála v počiatkoch mojej práce. Priviedlo ma to k systematickému štatistickému výskumu vĺn tvorivosti v dejinách.

Existencia anjelov vedecky dokázaná!

Existencia anjelov vedecky dokázaná!

(Pohronie, 4. júla 2005)

Určite nie je jednoduché v niekoľkých vetách zhrnúť myšlienku teórie, ktorá prestupuje takmer všetkými sférami ľudského bytia, ale predsa: ako sa dá definovať základná myšlienka angelológie?

Prastará náuka o anjeloch rozpráva o hierarchiách duchovných bytostí – anjelov, archanjelov, anjelských kniežat, síl, mocností a panstiev, cherubínov a serafínov... Každý anjelský chór má inú úlohu: sú to strážni duchovia ľudí, zvierat a rastlín, inšpirujúce inteligencie národov a kultúrnych epôch.

Ako prvému sa mi podarilo dokázať jednu časť tradičnej angelológie vedecky – náuku o duchoch času. Už starí Babylončania uctievali siedmich bohov, z ktorých sa neskôr stalo sedem kresťanských archanjelov. Je to sedem duchovných praobrazov alebo bytostí, ktoré sa cyklicky striedajú a mohutným spôsobom spoluurčujú celé naše bytie. Každých 72 rokov vládne jedna z nich ako duch času. Za 504 rokov sa vystriedajú všetci siedmi. Takže každých 500 rokov sa dostane k moci tá istá duchovná inteligencia a inšpiruje určitý typ estetiky, filozofie a mravnosti. Ukázal som, že vlny tvorivosti vo svetových dejinách naozaj zodpovedajú týmto rytmom striedajúcich sa archanjelov. Napríklad veľkí lekári tvorili v obdobiach archanjela Rafaela, tradičného patróna medicíny. Alebo svetová básnická tvorba vrcholí každých 500 rokov v obdobiach archanjela Anaela (bohyne lásky a krásy Inanny).

Na Slovanov čaká dejinná úloha

Na Slovanov čaká dejinná úloha

(Vihorlatské noviny, jún 2005)

Slovania podľa Páleša ešte len majú zohrať svoju dejinnú úlohu. Čaká ich vedecká revolúcia v poznaní duchovnej prirodzenosti človeka. Pôjde o akúsi revolúciu morálno-psychologicko-nábožensko-mravnú a široká slovanská duša s prirodzenou túžbou po syntéze bude protipólom pretechnizovanému západnému svetu založenému na materiálnych výdobytkoch vedy a techniky. Kedy sa tak stane, opýtali sme sa prednedávnom E. Páleša na besede vo Vihorlatskej knižnici.

- Nerád odpovedám na otázku kedy, lebo to je najmenej dôležité. Podstatné je pochopiť, čo je našou úlohou a začať na sebe pracovať. Nebude to dnes ani zajtra. Sú to rytmy, ktoré trvajú stáročia a tisícročia, ale veľká kultúra sa vždy pripravuje v menšom a malom, preto už dnes by mohlo byť čosi ako predpríklad, ako by Slovania mohli pristupovať k riešeniu svetových problémov.

Anjeli Emila Páleša aj v Trenčíne

Anjeli Emila Páleša aj v Trenčíne

(Trenčianske noviny, 27.6.2005)

Trenčín - Názor, že anjeli by sa dali skúmať aj vedecky, nie je veľmi rozšírený. Emil Páleš sa to snaží zmeniť. V rámci svojho prednáškového turné prijal pozvanie Klaudii Medalovej z Centra environmentálnych aktivít a zavítal aj do Trenčína. Do malej zasadačky krajského úradu si prišlo v stredu večer Emila Páleša vypočuť viac ako sto ľudí. „Prišli ľudia, ktorí sa zaujímajú o duchovné poznanie. Nemá to nič spoločné so žiadnou konkrétnou cirkvou alebo náboženstvom, ale s hľadaním,“ povedala Klaudia Medalová.

Stredoveká náuka o anjeloch sa vracia na univerzity

Stredoveká náuka o anjeloch sa vracia na univerzity

(Košický večer, 25. február 2005)

Pán doktor, spoznala som Vás kedysi ako mládenca, ktorý v kruhu okolo ohňa rozprával o tom, že nad nami sa klenie obloha plná duchovných bytostí, ktoré sú pravzormi všetkých krás a cností: im máme byť verní, ctiť si ich, učiť sa od nich a stať sa im podobnými. Vyzvali ste svet, aby sa pridal k vám a začal sa točiť opačným smerom než doteraz. Pripadá mi zázračné, že teraz prednášate na univerzitách – a hovoríte pritom stále to isté, čo vtedy v lese pri ohni. V marci budete mať prednášku na viedenskej univerzite a v apríli ste pozvaný do Nórska na starobylú univerzitu v Trondheime. Ako ste to dokázali?

To, že ma niekam pozvú prednášať, ako aj mnoho mojich ďalších kolegov, by ešte nebolo nič výnimočné. Tak som v mojom prvom vedeckom období prednášal na rôznych miestach počítačovú lingvistiku. Zázrakom ale je, že teraz prednášam angelológiu – náuku o anjeloch! Ešte pred troma rokmi by to bolo úplne nemysliteľné. Dôkaz anjelov? Každý odborník, ktorý nepozná moju prácu, sa tomu zasmeje. Buď si poťuká na čelo alebo Vám začne blahosklonne vysvetľovať ako naivnému laikovi, o čom je veda. Viera v anjelov sa doteraz pokladala práve za exemplárny príklad niečoho iracionálneho a nevedeckého.

Ježiš vylial do aury Zeme substanciu lásky

Ježiš vylial do aury Zeme substanciu lásky

(Košický večer, 23.12.2004)

1. Aký duch času vládol v čase narodenia Ježiša a prečo bolo práve toto obdobie najvhodnejšie na jeho vtelenie a pôsobenie na Zemi?

V Ježišovi sa na Zemi narodil Kristus - tá bytosť, ktorá nás, ľudí vedie k naplneniu zmyslu nášho bytia a dejiny k ich vzdialenému cieľu do budúcnosti. Kresťanstvo je však oveľa starobylejšie než si dnes myslíme a nezačalo Ježišovým narodením. Táto duchovná bytosť pôsobila totiž už v predkresťanských časoch zo sféry Slnka, o čom v slnečných mystériách staroveku vedeli a očakávali jej príchod. Perzskí mudrci sa preto prichádzajú pokloniť Jezuliatku, ktoré túžobne očakávali po stáročia.

Rytier anjelov

Rytier anjelov

(Slovenka, 51-52/2004)

Odpusťte všetci, ktorým sa zdá nasledujúce osobnostné prirovnanie trúfalé, ale pri stretnutí s Dr. Emilom Pálešom mi napadla neobvyklá paralela – s tým, ktorého príchod na Zem budeme sláviť už o niekoľko dní. Aj on s charizmou, múdrosťou a láskou hovorí o zachovávaní duchovnej čistoty, o pravdivej ceste životom. Aj okolo neho sa zhromažďujú zástupy a má verných apoštolov. Kto je tento človek, ktorý na vedeckej báze potvrdzuje existenciu anjelov a ktorého slovám načúvajú jednoduchí slovenskí vidiečania aj medzinárodné vedecké kapacity?

Pán doktor, kto ste vlastne? Novodobý polyhistor, idealista, utopista alebo dokonca nadpozemská bytosť, do polohy ktorej vás štylizujú niektorí tí, čo uverili vášmu učeniu, že svet usmerňujú anjelské bytosti?

Neklaďte ma naroveň Kristovi, lebo si ešte aj čitateľ pomyslí, že sa s ním chcem porovnávať a to je mi nepríjemné. Som človek, ktorý hľadá pravdu aj za cenu osobných obetí, ale nie som dokonalý vzor. Viem povedať niečo o duchovnom svete z vlastného poznania, ale nie som vševedúci. Nezabudol som na sľub, ktorý som dal pred narodením, načo som tu, a usilujem sa byť mu stále znova verný. Som praktický idealista – zaujíma ma, čo z duchovných ideálov sa dá prakticky uskutočniť. Nevyužil som moje nadpriemerné schopnosti na to, aby som získal osobné výhody v porovnaní s ostatnými, ale chcel som pozdvihnúť túto krajinu z biedy. Ľudia to videli a tak mi začali pomáhať.

Dialog o vládcích času

Dialog o vládcích času

(Revue Prostor 60, zima 2003)

Hanuš: V jaké době podle Vás žijeme - skutečně jsme se ocitli na rozhraní věků, v němž dochází k podstatným změnám, anebo podléháme nějaké kolektivní iluzi či historickému sebeklamu?

Páleš: Podľa mňa žijeme v 124. roku veku archanjela Michaela, ktorý sa stal duchom času na jeseň 1879. Pre domnienku, ze sa už začal vek Vodnára, neexistujú, pokiaľ viem, žiadne dôvody. Nie je to doložené v duchovnej tradícii a nie sú na to ani žiadne empirické (skúsenostné) doklady. Veľké oživenie záujmu o duchovnosť, zverejnenie určitých tajných náuk a zmena paradigmy, ktorá sa od konca 19. storočia odohráva vo vede, umení a spoločnosti, sú inšpirované Michaelom, ktorý takto pôsobí každých 2500 rokov.